Yleistä tietoa politiikasta

Mitä tarkoittaa politiikka?

Sana ‘politiikka’ juontaa juurensa antiikin kreikan sanasta ‘politikos’, joka merkitsee “kansalaisia koskevaa”. Politiikka on alun perin ollut ihmisiin vaikuttamista maailmanlaajuisella, kansallisella tai yksilöllisellä tasolla joko käytännössä tai teoriassa. Nykykielessä sanalla viitataan usein toimintaan, joka pohjautuu johonkin tiettyyn kokonaisnäkemykseen tai aatteeseen ja jonka tarkoituksena on valtiollisiin, valtioiden välisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttaminen tai niiden hoito. Sanaa käytetään tavallisesti puolueiden toiminnasta.

Erilaisia poliittisia rakenteita

Maailmassa on erilaisia poliittisia päätöksentekojärjestelmiä. Edustuksellinen demokratia sallii kaikkien äänioikeusikärajan saavuttaneiden osallistumisen poliittiseen päätöksentekoon heidän valitsemiensa edustajien kautta, suorassa demokratiassa puolestaan pääasiallisia vallankäyttäjiä ovat kansalaiset itse. Tällöin päätöksenteon mekanismeina toimivat esimerkiksi kansanäänestys ja kansalaisaloite. Libertarismissa poliittinen valta on mahdollisimman rajattua ja yksittäiset ihmiset päättävät pääosin itse omista asioistaan. Anarkiassa hallintoa ei ole lainkaan.

Demokratiat ovat usein tasavaltoja, eli päämiestä ei joko ole tai sitten hänet valitaan vaaleilla määräajaksi. Suomi on tasavalta, jossa harjoitetaan suurimmaksi osaksi edustuksellista demokratiaa. Tällaisen hallintotavan vastakohtana pidetään yleensä yksinvaltaan kytkeytyvää autoritarismia. Yksinvallaksi eli diktatuuriksi kutsutaan valtiomuotoa, jossa yksi henkilö tai ryhmä päättää kaikkien asioista.

Politiikan osa-alueet

Politiikka on valtava kokonaisuus ja siihen kuuluvia aloja erotellaankin tämän vuoksi omiksi osiksi. Usein toisistaan erotettavia politiikan aloja ovat esimerkiksi valtion suhteissaan muihin maihin harjoittama ulkopolitiikka, valtion omalla alueellaan harjoittama sisäpolitiikka, väestön elintasoon, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttava sosiaalipolitiikka sekä kansantalouteen vaikuttava talouspolitiikka. Aloja voi eritellä vielä runsaasti muitakin ja nämä alat puolestaan jakaa pienempiin osa-alueisiin: esimerkiksi talouspolitiikan osa-alueita ovat muun muassa finanssipolitiikka, tulopolitiikka ja rakennepolitiikka.

Poliittiset aatteet ja suuntaukset

Poliittisella aatteella tai ideologialla tarkoitetaan näkemystä siitä, millaisiksi ja miten yhteiskunnalliset olot tulisi järjestää. Saman poliittisen puolueen jäseniä ja kannattajia yhdistävät tavallisesti yhteinen poliittinen aatemaailma sekä tästä kumpuavat tavoitteet. Esimerkkejä poliittista aatteista ovat anarkismi, fasismi, kommunismi, konservatismi, kristillisdemokratia, liberalismi, nationalismi ja sosiaalidemokratia.

Poliittinen kenttä jaetaan usein oikeistoon ja vasemmistoon, oikeiston kannattaessa perinteisesti konservatismia ja vasemmiston puolestaan jyrkkiä yhteiskunnallisia uudistuksia. Vasemmisto-oikeisto-akselin keskelle jääviä ryhmittymiä kutsutaan tavallisesti poliittiseen keskustaan kuuluviksi. Ääripäihin sijoittuvista ryhmistä taas käytetään usein nimityksiä äärioikeisto ja äärivasemmisto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *